Skole

Skoleområdet

På denne side får du et overblik over, hvad UCL kan tilbyde inden for grundskoleområdet.
Vi orienterer løbende om tiltag og aktiviteter, der taler ind i aktuelle dagsordener, ligesom du finder genveje til, hvordan vi kan understøtte jeres arbejde både på kommune- og skoleniveau.

På UCL bygger vi bro mellem viden og praksis i samspillet mellem forskning, grunduddannelser og efter- og videreuddannelse.

Kontakt Ditte Frandsen

Områdeansvarlig for Skoleområdet
Tlf.: 24 67 40 79 

Folkeskoleaftale

Den 19. marts 2024 indgik folkeskoleforligskredsen aftalen:

Folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse.   

Med aftalen får de ældste elever mere valgfrihed, og den enkelte skole og skolebestyrelse får mere indflydelse.  

Aftalen indeholder 33 konkrete initiativer, og her på siden vil du løbende finde inspiration til det videre arbejde. I første omgang har vi valgt 5 tematikker ud.  

Folkeskolens Fælles Mål skal erstattes af slankere og mere enkle læreplaner for folkeskolens fag. De nye læreplaner, Folkeskolens Fagplaner, skal understøtte, at folkeskolens formål og fagenes indhold er omdrejningspunktet for skolens undervisning.


Forskningschef Thomas Illum Hansen, Center for Anvendt Skoleforskning på UCL, er med i ekspertgruppen, der skal give ministeren og forligskredsen et beslutningsgrundlag til Fagfornyelsen, herunder anbefalinger til den konkrete tilrettelæggelse og et format for Folkeskolens Fagplaner.

 

 

I Folkeskoleaftalen er det besluttet:

 • at teknologiforståelse integreres i udvalgte eksisterende fag i 1. til 9. klasse og udbydes som et nyt femte toårigt praktisk/musisk valgfag i udskolingen i 7.-8. eller 8.-9. klasse.
 • at teknologiforståelse som valgfag i 7.-8. klasse afsluttes med en prøve, som det også er tilfældet for de øvrige praktiske/musiske valgfag.

UCL tilbyder et bredt udvalg af kompetenceforløb, kurser og uddannelser, der understøtter teknologiforståelse i undervisningen. Disse forløb er designet til at ruste lærere med de nødvendige færdigheder til at integrere teknologi i undervisningen og dermed styrke elevernes digitale kompetencer og læring.

Diplommoduler  

Læring og didaktisk design

Pædagogisk IT og digitale læringsformer 

Projekter  

RobotFyn: Projekt om at styrke alle lærere og elever på Fyn og øernes kendskab til robotter, teknologi og programmering:  RobotFyn

KompeTEK: Makerspace som læringslaboratorie – Projekt der har fokus på at skabe kreative og inspirerende læringsrum for analoge og digitale teknologier på 14 skoler i Fredericia Kommune.

Netværk 

Netværk for lærere

I det nye kvalitetsprogram for folkeskolen spiller kompetenceudvikling i specialpædagogik og klasseledelse en afgørende rolle, da disse kompetencer rummer et stort potentiale i udviklingen af inkluderende læringsmiljøer, der styrker fællesskabet og derved skaber grundlag for trivsel for alle elever.

I UCL har vi stor erfaring med at understøtte de didaktiske og pædagogiske dialoger om anvendelsen af forskellige specialpædagogiske tilgange og metoder til læringsledelse. Det fremmer muligheden for at skabe et stærkere almenmiljø i folkeskolen, der kan rumme flere elevers behov, så færre elever segregeres til et specialundervisningstilbud.

Kontakt os gerne for en indledende samtale om mulighederne for et skræddersyet tilbud der matcher netop jeres behov.

Annemette Ravn Elkjær

Områdeansvarlig i efter- og videreuddannelsesafdelingen
arel@ucl.dk 
Telefon: 30571602

Kommende kurser – følg med på vores hjemmeside:

 • Fællesskabende pædagogik og didaktik
 • Mellemformer
 • Socialkognitive udviklingsforstyrelser - pædagogiske handlemuligheder i skolen
 • Læringsledelse / faglig inklusion / (Dansk)
 • Læringsledelse / faglig inklusion / Matematik
 • Neuropædagogik og mentalisering

Se også 

Pædagogisk Diplom - Specialpædagogik 

Pædagogisk Diplom - Inklusionsvejleder 

Pædagogisk Diplom - Ordblindelærer 

 

Skolens læringsrum – eksempelvis faglokalet, fællesrum eller klasserum, eller de mere åbne rum som makerspaces, playlabs eller PLC – bidrager alle til at understøtte jeres skoles læringssyn.

I UCL kan vi understøtte jeres didaktiske og pædagogiske dialoger om skolens rum, materialer og indretning til eksempelvis co-teaching, klasseledelse, kreativ tænkning, projektbaseret undervisning, makerspace-didaktik og legende tilgange til læring.

Kontakt Celine Ferot (Pædagogisk konsulent) for en indledende samtale:

Telefon: 24940473
E-mail: crlf@ucl.dk

Se også allerede eksisterende kursustilbud og temadage:

Kun om læringsrum:
Deltagelsesmuligheder i kreative og motiverende læringsrum. Afholdes 26. august 2024. Tilmelding her

Temadagen 2025: 
” Når skolen giver mening- for alle ” - hverdagspraksis med afsæt i Folkeskoleaftalen med innovation, kreativitet og dialog som linse. Afholdes 29. april 2025. Tilmelding her

Den nye folkeskoleaftale indeholder en styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik.

Det betyder, at der fremover afsættes 500 mio. kr. årligt til at løfte denne elevgruppe. For at understøtte arbejdet ude på skolerne udbyder UCL gratis webinar i de to fag.

Her vil I få inspiration til, hvordan I kan tilrettelægge en undervisning, der netop tilgodeser de fagligt svageste.

Øget fokus på udfordrede elever i matematik d. 2. maj klokken 14.00 - 15.00
Øget fokus på udfordrede elever i dansk d. 14. maj klokken 14.00 - 15.00. 

 

Anvendt velfærdsforskning

UCL’s forskningsindsats: Anvendt Velfærdsforskning undersøger og bidrager med viden om de muligheder og udfordringer velfærdsamfundet giver, både i forhold til borgerne og i forhold til professionsfeltet og velfærdsinstitutionerne.

Forskningsprojekterne tager afsæt i de fagprofessionelles eller borgerens (børn, unge, voksne, ældre) egne oplevelser, erfaringer og behov med henblik på at generere viden til professionsfeltet.

I forskningsprogrammet Inklusion og Hverdagsliv forsker vi i, hvordan børn og unge har mulighed for at tage del i vuggestuens, børnehavens, skolens og SFO’ens fællesskaber.

Vores forskning tager udgangspunkt i hverdagslivet, og vi forsker på tværs af de steder, børn og unge lever deres liv.

Vi udvikler vi viden om, hvad problemstillinger knyttet til inklusion handler om, betydningen af organiseringer af professionelle praksisser, samt hvordan de kan udvikles og blive mere inkluderende.

Mød forskningsprogrammets temaer, forskere og aktuelle projekter på: Inklusion og hverdagsliv

 

I forskningsprogrammet Inklusion og Hverdagsliv forsker vi i PPR’s arbejde på skoler og daginstitutioner. Vores forskning har et tværprofessionelt udgangspunkt. Vi tager afsæt i både PPR-professionelle, skoleprofessionelle og børnenes perspektiver. Her undersøger vi bl.a. PPR, skole- og forvaltningsmæssige organiseringers betydning for samarbejdet, og hvilke deltagelsesmuligheder det tilbyder både de professionelle og børnene.  

Udover et fokus på PPR er vores forskning på andre hjælpepraksisser i og omkring skolen som fx ressourcecentre eller PLC.

Projekt SamHver

Mød forsker Tilde Mardahl Hansen

Mød forsker Christoffer Granhøj Borring

Mød forsker Kurt Bendix-Olsen

Udskolingen udgør en særlig uddannelseskontekst for udvikling af ungeliv. Vi forsker i hvordan forståelser af undervisning og organiseringer af udskolingen får betydning for de unges deltagelsesmuligheder, og hvordan unge får indflydelse i skolen. Her har vi fokus på, hvordan professionelle i samarbejde med unge kan udvikle fællesskabende skolepraksis, trivsel og meningsfulde overgange fra udskolingen til ungdomsuddannelse fra et ungeperspektiv.  

Vores fokus på ungdomspædagogik rækker også ind i alternative uddannelsestilbud og transformative fritidsmiljøer for og med unge i udsatte positioner. 

Mød forsker Gry Marie Tybjerg

Mød forsker Morten Kromann Nielsen

Ledelse i skolen

UCL, Ledelse og Organisation forsker og udvikler indenfor ledelse i skolen, didaktisk udviklingsledelse og ledelsesmæssig kapacitetsopbygning af grundskoleområdet. Vi samarbejder med universiteter, andre professionshøjskoler, faglige foreninger, forlag mm. og indgår i internationale samarbejder.  

Ledelse og Organisation udbyder særligt tilrettelagte skoleledelsesmoduler på diplomuddannelsen i ledelse. Her kan du efteruddanne dig indenfor; Skoleledelse, ledelse med data, pædagogisk ledelse og pædagogisk didaktisk datainformeret ledelse. Du kan desuden skrive dit afgangsprojekt med fokus ledelse i skolen. 

Forskning i skolen

UCLs forskere inden for skole og undervisning arbejder bl.a. med fagfornyelse, læremidler, læreplaner og trivselsmåling. Vi er en del af National indsats for børn og unges læseglæde, ligesom vi forsker i bl.a. didaktik, naturfag, teknologiforståelse og kulturfag.

Forskningsafdelingens videncentre tæller bl.a. Center for Anvendt Skoleforskning, Læremiddel.dk og HistorieLab.

https://www.ucl.dk/forskning/skole-og-undervisning 

Thomas Illum Hansen

Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.

30 58 15 23

Vi skræddersyr til jer

Kompetenceudvikling kan tilrettelægges på mange måder.

Nedenfor finder du/I eksempler på forskellige muligheder, men det endelige design udarbejdes altid på baggrund af en konkret dialog. Vi skræddersyr forløbene, så de altid passer bedst muligt til jer.

Modul fra diplomuddannelse

Et diplommodul har sædvanligvis et omfang på 5 eller 10 ECTS-point.

Der er typisk tale om 8-10 undervisningsdage. I kan vælge at sende enkelte personer på moduler, eller I kan vælge at få tonet et modul til en udvalgt medarbejdergruppe.

Fagspecifikt kursus

Et fagspecifikt kursus bygger på udvalgte læringsmål fra diplommoduler. De har typisk et omfang på mellem 30 og 120 timer.  

Der er ikke adgangskrav eller krav om eksamen. Der kan dog udstedes kursusbevis til deltagerne efter endt kursus. Kort inspirationsoplæg

Korte inspirationsoplæg varer typisk 2-3 timer.

Indholdet aftales, så det taler ind i en aktuel dagsorden, tematik eller udfordring. Afholdes typisk for større grupper/samlet personalegruppe.

Korte kurser

Korte kurser er kurser på under 30 timer. 

Kurserne kan tilrettelægges og skræddersys efter behov, så de f.eks. understøtter en lokal besluttet strategi eller fokusområde.  

Der kan udstedes kursusbevis til deltagerne efter endt kursus.

Vi orienterer løbende om tiltag og aktiviteter, der taler ind i aktuelle dagsordener, ligesom du finder genveje til, hvordan vi kan understøtte jeres arbejde både på kommune- og skoleniveau.

På UCL bygger vi bro mellem viden og praksis i samspillet mellem forskning, grunduddannelser og efter- og videreuddannelse.

Book et indledende møde med Ditte

Kontakt Ditte Frandsen

Områdeansvarlig for Skoleområdet  

Tlf.: 24 67 40 79  - dlff@ucl.dk 

E-læring

E-læringsforløb kan udarbejdes med udgangspunkt i lokale ønsker og behov.

Forløbet indeholder typisk korte oplæg med refleksionsøvelser indimellem.

Det er oplagt til selvstudie i de enkelte teams eller som supplement til anden kursusaktivitet.

CFU

Du skal kontakte CFU, hvis du ønsker at

 • låne læremidler
 • få inspiration til undervisningen
 • få adgang til vejledning og information om læremidler mv.

Det er helt gratis, og du kan kontakte CFU her: UCL’s Center for Undervisningsmidler (CFU) 

Signaturprojekter

Unge mennesker med ordblindhed vil i fremtiden slet ikke være så begrænsede af, hvad de kan i uddannelse og job. Det skal der skabes meget mere bevidsthed om. Sådan lyder visionerne i Nordfyns Kommune for morgendagens ordblindevenlige skoler.

Over to år får kommunes fem skoler uddannet 10 lærere på UCL’s nye ordblindelærer uddannelse. Sammen med læsevejlederne og skolernes ledelse intensiverer kommunen sit arbejde for at udbrede en ny forståelse hos eleverne selv og deres familier af, at elever med ordblindhed slet ikke behøver føle sig begrænsede i forhold til andre elever.

Læs casen om Nordfyns Kommune her

Vejen til mangfoldige læringsmiljøer går i Odense gennem at tale mere med eleverne om, hvordan de oplever undervisningen. Agenter for pædagogiske læringsfællesskaber (PLF) bliver uddannet på alle kommunens skoler.

Netop det at inddrage elevernes egne oplevelser er omdrejningspunktet for det store projekt på alle kommunens skoler: ”Mangfoldige læringsmiljøer”. Projektet sætter systematisk fokus på, hvordan alle børnenes perspektiver bliver inddraget bedre i planlægningen af indsatser og tilrettelæggelsen af den daglige undervisning.

Det store toårige projekt bliver gennemført i samarbejde med UCL og får støtte fra AP-Møller Fonden.

Læs hele casen her

Tåsingeskolen har løftet både de fagligt udfordrede og de fagligt stærke elever. Det viser en evaluering af skolens ihærdige træk med at udvikle mangfoldige læringsmiljøer. Forløbet har taget afsæt i fem nøgler for ledelse af co-teaching. UCL’s skoleudviklingskonsulenter har været sparringspartner i hele forløbet.

Tåsingeskolen har samarbejdet med UCL’s skoleudviklingskonsulenter siden 2020 om den nyeste viden om, hvordan der kan skabes mangfoldige faglige læringsmiljøer, og om hvilke indsatser der bedst kunne sættes i proces på skolen

Læs casen fra Tåsingeskolen